Välkomna till vår intresseorganisation för transportutbildarna!

Föreningen av medlemmar för medlemmar!

Föreningen vänder sig till utbildare och utbildningsanordnare inom transportbranschen.

Föreningen kvalitetssäkrar inga utbildningar och har som ändamål att främja medlemmarnas intressen inom utbildning för transportbranschen genom att:
 • följa och bevaka förändringar i branschen och informera medlemmarna om dessa
 • kommunicera och föra medlemmarnas talan gentemot myndigheter, beslutsfattare och övriga organisationer
 • verka för samsyn bland medlemmarna avseende tolkningar av författningar och övriga regler

Föreningens medlemmar

Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer som är, har varit eller avser att bli utbildare inom transportbranschen. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen skall godkänna alla medlemskap.

Medlemmars rättigheter och skyldigheter
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan,
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen,
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

Priser för att vara medlem i föreningen är årligen:

 • Medlemsavgift: 200kr
 • Serviceavgift: 3300kr

För att ansöka om medlemsskap, använd den ifyllningsbara pdf:n och maila till info@tuio.nu